Monday, December 10, 2012

Penerapan Modal insan yang efektif oleh pengurusan sekolah terhadap pelajar

Pengenalan
Teras ke-2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 menegaskan bahawa, aset yang paling berharga bagi sesebuah negara adalah warganya. Modal insan inilah yang merupakan aset yang boleh disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan nilai inteleknya serta diperkaya modal budayanya.
Adman Smith (1776) , menyatakan modal manusia didefinisikan sebagai modal tetap. Beliau menyatakan:
“…….. Ia tidak termasuk manusia sebagai modal manusia, walau bagaimanapun semua manusia mencari pendidikan, atau latihan ia memerlukan perbelanjaan, oleh itu manusia dianggap sebagai modal tetap…..” (sumber: Shahril Marzuki),

Alfred Marshall (1930) menyatakan bahawa manusia dianggap modal, dimana melalui latihan dan pengalaman akan meningkatkan pengeluaran pekerja dan akhirnya mempunyai kesan kepada ekonomi negara. ( Sumber : Shahril Marzuki)

Schultz (1963), pula menyatakan bahawa manusia ialah modal terutama apabila manusia mempunyai pengetahuan atau ilmu dan kemahiran yang diperolehi melalui pendidikan. (Sumber: Shahril Marzuki).
Definisi Modal Insan
Modal insan juga ditakrifkan oleh Mincer dan Gary Backer sebagai aset-aset yang dimiliki oleh seseorang individu dan individu memperolehi pulangan melalui aset-asetnya. Aset-aset yang dimaksudkan ialah ilmu pengetahuan, pengalaman, kemahiran, akal, peribadi, jiwa, nilai-nilai murni, fikiran dan intelek.

Modal insan juga boleh diertikan sebagai himpunan pengetahuan, kemahiran dan keupayaan yang dimiliki oleh seseorang individu yang boleh digunakan untuk menggerak kerja yang berfaedah bagi individu, organisasi dan persekitarannya.


Oleh itu, apa yang dimaksudkan dengan modal insan menurut prespektif Islam ialah satu keunggulan keperibadian yang dimiliki oleh manusia melalui penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran yang tinggi dan akhlak yang mulia dalam konteks melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama yang diamanahkan bagi meningkatkan kemakmuran bagi manusia dan alam seluruhnya. (Dr Abd Rahman bin Ahmad 2006). Modal insan yang berkualiti menurut islam juga adalah manusia yang mengenal hakikat diri, kenal tuhan dan tunduk patuh kepadanya. Diri yang ‘Kamaliah’ luaran dan dalamannya. Sedar akan dirinya selaku hamba dan khalifah Allah di muka bumi.


Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketrampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju menjelang tahun 2020. Nilai tambah yang perlu ada pada modal insan yang diingini adalah dari segi modal pengetahuan, kemahiran, keperibadian, rohani dan jasmani. Kesemua nilai tambah ini dapat disuntik sewaktu mereka berada dalam alam persekolahan. Di peringkat sekolah merupakan masa yang amat penting dalam pembentukan peribadi seseorang manusia. Ia merupakan satu pendidikan formal yang lengkap kurikulumnya bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian seseorang murid dilingkungan di mana mereka berada. 


Secara ringkasnya modal insan merupakan individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni dan moral yang tinggi, beretika, berbudi pekerti, bersopan-santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing.

Bagaimana modal insan boleh diterapkan kepada pelajar
Program Kurikulum dan Ko-kurikulum

Kelab dan Persatuan


Aktiviti Persatuan dan Kelab juga menyumbang dalam pembentukan ketrampilan dan keperibadian yang tinggi dalam kalangan pelajar-pelajar. Aktiviti yang dijalankan melalui Persatuan dan Kelab juga merupakan satu cara pembelajaran yang berasaskan gerak kerja terancang dan ia adalah lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh itu aktiviti berpesatuan dan kelab dapat melengkapkan pelajar dengan sifat-sifat kecemerlangan diri, seperti kepimpinan, mempunyai daya saing, jati diri, kreatif, kritis, berkeyakinan tinggi dan mempunyai daya tahan disamping menyediakan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain, dapat memupuk nilai-nilai murni, seperti kerjasama , semangat kekitaan , menambah , mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran yang dipelajari di bilik darjah dalam menjayakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan dilaksanakan.
Sukan dan Olahraga


Semasa sessi latihan sukan dan olahraga, pelajar – pelajar diberikan ilmu pengetahuan mengenai sesuatu permainan , undang-undang dan kemahiran yang perlu mereka kuasai. Apabila mereka bermain di gelanggang mereka akan menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi daripada guru. Mereka juga mengamalkan budaya bagaimana untuk bekerjasama, hormat-menghormati, berdisiplin ,bersaing dalam suasana yang sihat, bertoleransi, bertanggungjawab dan sentiasa mempunyai semangat juang yang tinggi di samping dapat memelihara kesihatan fizikal dan mental, menggalakkan interaksi dan integrasi diantara pelajar-pelajar dan menjalin hubungan rapat antara sekolah dengan masyarakat.
Unit beruniform


Semasa latihan dijalankan pelajar-pelajar didedahkan dengan latihan kawad, gotong- royong, berkhemah, latihan kecemasan dan sebagainya . Melalui aktiviti ini nilai-nilai murni seperti kerjasama , keberanian, berdikari, kejujuran , taat setia kepada ketua serta semangat bermasyarakat dapat diterapkan. Seterusnya membuktikan bahawa melalui aktiviti unit beruniform dapat membentuk ketrampilan dan keperibadian yang tinggi dalam kalangan muri-pelajar khususnya membina semangat bekerjasama, mematuhi pemimpin dan memupuk budaya mencintai sekolah, masyarakat dan negara.
Program pembangunan rohani dan pembudayaan adab dan budi bahasa.


Penekanan kepada pembangunan insan terutama dalam aspek rohani dan spiritual amat dititik beratkan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah menyedari bahawa modal insan yang hendak dibentuk bukan sahaja cemerlang dalam aspek kurikulum dan kokurikulum tetapi aspek pembangunan rohani turut ditekankan. Program pembangunan insan dan rohani yang diadakan adalah seperti Pembangunan Sahsiah, Majlis Tazkirah, Bacaan Yasin dan Solat Hajat, Ceramah-ceramah Agama, Seminar dan Bengkel berunsurkan pembangunan insan dilakukan sempena sambutan hari kebesaran Islam seperti Ma’al Hijrah, Isra’ Mikraj, Maulidur rasul, Awal Muharam, Bulan Ramadhan , Kursus Haji, Kursus Pengurusan Jenazah dan Kem Jati Diri. Kesemua program ini bertujuan untuk menyedarkan pelajar terutama yang beragama Islam bahawa sebagai hamba Allah mereka perlu patuh dan taat kepada ajaran Islam yang sebenar dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah atau terpuji dan menjauhkan sifat-sifat mazmumah atau terkeji supaya menjadi umat yang cemerlang dalam kehidupan di dunia dan akhirat. 


Warga sekolah yang bukan beragama Islam tidak dipinggirkan begitu sahaja mereka diajar dengan Subjek Pendidikan Moral. Subjek ini menekankan aspek kerohanian, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Penumpuan adalah ke arah pemupukan nilai-nilai moral yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia . Penekanan pengajaran ke arah pemupukan, penghayatan dan penerapan nilai-nilai murni, 16 nilai yang telah di terima oleh Jawatankuasa Pendidikan Akhlak 1976 diajar kepada murid-murid sebagai asas pembentukan peribadi. Nilai-nilai ini mampu menjadikan pelajar insan dan warganegara yang baik serta berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara. Nilai-nilai itu terdiri daripada baik hati, berdikari, berhemah tinggi, kesyukuran, hormat-menghormati, kasih sayang , keadilan , kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kejujuran, kerajinan, kerjasama, keederhanaan, rasional dan semangat bermasyarakat. Lawatan Khidmat Masyarakat ke Rumah Seri Kenangan Cheng, MelakaLawatan Khidmat Masyarakat ke Rumah Seri Kenangan Cheng, Melaka


Dalam konteks pendidikan, budi bahasa dan adab sopan telah termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan menerusi pelaksanaan KBSR dan KBSM, penggabungjalinan ilmu dan penerapan nilai-nilai murni merentasi kurikulu. Untuk memantapkan keperibadian pelajar program adab dan budi bahasa diwujudkan di sekolah ini. Di antaranya ialah program Bulan Budi Bahasa, Sayangi Rakan Anda, Rumahku Syurgaku, Jalinan Mesra dan Program Hulurkan Tanganmu. Program ini dilaksanakan bersesuaian dengan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu memastikan budi bahasa dan nilai-nilai murni dibudayakan pada peringkat sekolah secara berterusan agar pelajar dapat menghargai dan mengamalkan nilai dan budaya bangsa dalam kehidupan seharian. Kesimpulan Dasar Kementerian Pelajaran Malaysia adalah jelas iaitu membangunkan modal insan yang mempenyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Manakala matlamatnya pula adalah untuk memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuanm kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai, moral dan sikap positif serta membina disiplin diri di kalangan pelajar. Semua program ini merupakan program yang menyeluruh yang meliputi kurikulum, kokurikulum dan semua aspek kehidupan pelajar yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaa. Semuga program – program yang dilaksanakan ini dapat dikekalkan serta diberi penambahbaikan dari masa kesemasa untuk membangunkan lebih ramai modal insan yang berkualti dan berakar di peringkat nasional dan berakal di peringkat internasional. Program-program ini juga diharapkan akan menjadi contoh atau rujukan kepada sekolah-sekolah lain atau institusi pendidikan lain di dalam negara atau diluar negara.

No comments:

Post a Comment